เนื้อเพลง Alone

	เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา
	
	พวา บวา นา รึล พวา บวา ตก บา โร เน ทู นู นึล บวา
	
	คอ บวา อี มิ นอ นึน ตัน โก ซึล โพ โก อิด ซอ
	
	check it one two three ชี กเย บา นึล มัน ชยอ โบ นึน เก
	
	มัล อัน เฮ โด ทา รึน ซา รัม เซง กิน กอล อา ลา
	
	โย จึม นอน นา อา นิน ทา รึน ซา รัม กวา มัน นา มี ชัด ดอ รา
	
	อี เจ นึน มอน จอ ชอน ฮวา โด คอล จี อัน ดอ รา
	
	นา รัง อิด ซึล เต นึน ฮา รุ กา อิล โช รา โด นอน เน อา เพ ซอ โย จึม ฮา นึล มัน โพ ดอ รา
	
	Oh I know your mind อี มิ นอ วา นา เอ คอ รี
	
	มอ ลอ จิน คือ รี โก พอ รอ จิน นัม โบ ดา มด ทัน อู รี ซาย
	
	 * oh baby เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ดารีดิรีดารา ดู เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ดารีดิรีดารา ดู
	
	 เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ซา รา เง ซึล พอ ฮา โก ซา รา เง นุน มุล จิด นึน เว โทร ลี
	
	 ** sad sad sad sad sad sad sad tonight คา ซือ มี อา พา
	
	 Oh no no no no no body knows มัม มล ลา
	
	one two three four five six seven night ซู มา นึน พา มึล เซ อู มยอ นา รึล ทัล เร โก อิด ซอ
	
	ชา รา รี ทา รึน ซา รัม เซง กยอก ตา โก เน กา ชี ลือ มยอน ชิล ทา โก
	
	ชา รา รี ซล จิ คา เก มา เร จยอด ดา มยอน นัน นอ รึล ชุก โท รก มี วอ ฮา จิน อา นัด ซึล เทน เด
	
	check it one two three เน มา รึล ทเว เซ กยอ บวา โด อี รี จอ รี ทูล รอ เด นึน คอ จิด มา ลี ยา
	
	( * , ** )
	
	ซา ราง งี คา เน ซา รา งี ตอ นา เน
	
	(ฮัน ซา รา มึล คือ รี โก ฮัน ซา รา งึล เน เก นึน อิก ซุ เค ตอน โม ดึน คอด ดือ รึล)
	
	อี พา มี คา มยอน นอล ชี วอ ยา เกด จี
	
	(คือ เร นา ออก จี โร รา โด นอ รึล ชี วอ ยา เกด จี นัล พอ ริน นอล เซง กา คา มยอน คือ เร ยา เกด จี)
	
	(Gone Gone my love is gone)
	
	 เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ดารีดิรีดารา ดู เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ดารีดิรีดารา ดู
	
	 เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ซา รา เง ซึล พอ ฮา โก ซา รา เง นุน มุล จิด นึน เว โทร ลี
	
	 sad sad sad sad sad sad sad tonight กุม อี กิล วอ เน
	
	 Oh no no no no no body knows นัล มล ลา
	
	 one two three four five six seven night ซู มา นึน พา มึล เซ อู มยอ นุน มุล ฮึล รี โก อิด ซอ
http://plengarai.com/s/730CFF79D4
thumb
C.N BLUE - ALONE
the best song , the best group !!! cn blue ^^ im loner ^^ thanks for watching !!!
301,060 views
thumb
C.N Blue - I'm A Loner MV (Korean + English Subs)
Hope you'll like it! ^^ And don't forget to subscribe for more K-Pop vids! :P.
5,267,250 views
thumb
CNBLUE - 외톨이야 M/V
CNBLUE 1st Mini Album [Bluetory] 2010.01.14 RELEASE For more information: http://fncent.com.
1,315,314 views
thumb
[110324] CN Blue - I'm A Loner @ CN Blue First Step
cr: unknowncarrot170.
293,805 views
thumb
C.N.Blue- Alone [spanish sub]
Una banda que esta pegando fuerte en corea! y que mis oidos melomanos no han dejado pasar inadvertidos!.. Aunque hay muchos videos ya subtitulados...lo hago ...
135,333 views